Produkt został dodany do koszyka.
Masz pytania?
32 263 12 92

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MAGAZYN GADŻETOW
 z [25.10.2013r.]

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
1.2 Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
1.3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Magazyn gadżetów;
1.4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym  www.magazyngadzetow.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
1.5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
1.6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy INGIFT Wojciechowska Marlena a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
1.7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
1.8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
1.9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.magazyngadzetow.pl.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem internetowym www.magazyngadzetow.pl, prowadzony jest przez Aleksandrę Wojciechowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą INGIFT Wojciechowska Marlena. Dane adresowe: ul. Al. Mireckiego 22, 41-200 Sosnowiec.
2.4. Sklep internetowy Magazyn gadżetów przeznaczony jest do prezentacji i zakupu gadżetów reklamowych w ilościach hurtowych. Sklep Magazyn gadżetów nie prowadzi sprzedaży detalicznej gadżetów.
2.5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2.6. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługą języka JavaScript,
b) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
2.7. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa INGIFT Wojciechowska Marlena zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.magazyngadzetow.pl/regulamin-r52.html oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.10. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2.11. Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w opisach dostarczonych przez dostawców zewnętrznych.
2.12. Firma INGIFT Wojciechowska Marlena dokłada wszelkich starań, aby w jak najlepszy sposób opisać oferowane produkty oraz aby nie zawierały błędów. Jeśli zauważą Państwo błąd prosimy o zgłoszenie go na adres sklep@magazyngadzetow.pl
2.13. Sklep Magazyn gadżetów zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów prezentowanych w ofercie sklepu, wprowadzenia lub wycofania produktów z oferty, wydłużenia czasu realizacji zamówienia w przypadku gdy opóźnienie jest spowodowane przez czynniki niezależne od firmy.
2.14. INGIFT Wojciechowska Marlena zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji cennika i/lub katalogów dostępnych na stronie www.magazyngadzetow.pl
2.15. INGIFT Wojciechowska Marlena nie ponosi odpowiedzialności za różnice w kolorystyce towaru wynikające z różnic pomiędzy kolorystyką na stronie internetowej a kolorem rzeczywistym.
2.16. Zapytania mogą być kierowane na adres poczty elektronicznej lub na numer telefonu. Kontakt  telefoniczny możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy sklepu.
2.17. Wszystkie zamówienia nietypowe kalkulowane są indywidualne. Zapytania należy kierować  na adres e-mail: sklep@magazyngadzetow.pl
2.18. Produkty, prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, natomiast stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Zamawiających. Klient dokonując Zamówienia, za pomocą narzędzi dostępnych na stronie internetowej sklepu lub telefonicznie, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

III. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu oraz przesłania aktualnych dokumentów rejestrowych firmy (odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do do ewidencji działalności gospodarczej, decyzja w sprawie nadania numeru NIP, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,)  na adres sklep@magazyngadzetow.pl .
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. W trakcie rejestracji Klient ustanawia indywidualny login i hasło. Hasło powinno składać się z conajmniej 8 znaków, zawierać małe i duże litery oraz cyfry lub znaki specjalne.
3.5. Klient jest zobowiązany do zabezpieczenia hasła przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
3.6. Klient zobowiązany jest do poinformowania Sklepu o wszelkich zmianach w danych  podanych w trakcie rejsetracji, a także aktualizacji ich przed złożeniem kolejnego Zamówienia.
3.7. INGIFT Wojciechowska Marlena może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez INGIFT Wojciechowska Marlena za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię INGIFT Wojciechowska Marlena.
3.8. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody INGIFT Wojciechowska Marlena.
3.9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.10. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (Spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla INGIFT Wojciechowska Marlena,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.magazyngadzetow.pl, dokonać wyboru Towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) numeru Zamówienia,
f) danych Zamawiającego,
g) danych do wysyłki.
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych firmy i Zamawiającego oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z INGIFT Wojciechowska Marlena Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7. Minimalna wartość  Zamówienia wynosi 200 zł netto.
4.8. W sklepie Magazyn gadżetów obowiązuje zaliczka w wysokości  30% wartości zamówienia brutto. Na zaliczkę oraz pozostałą kwotę Zamawiający otrzyma fakturę VAT. Wpłata zaliczki jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia. Indywidualne warunki płatności Zamawiający ustala wraz z osobą reprezentującą sklep Magazyn Gadżetów.
4.9. Po złożeniu zamówienia i otrzymaniu na podany podczas rejestracji adres e-mail faktury pro forma w wysokości 30% wartości brutto zamówienia, należy dokonać płatności na podane konto: CREDIT AGRICOLE, nr rachunku PL 63 1940 1076 3160 5975 0000 0000 
W tytule przelewu należy podać numer zamówienia lub numer faktury proforma.
4.10. Pozostałą do zapłaty kwotę należy uregulować w ustalonym ze Sklepem terminie płatności. Termin płatności umieszczony jest na fakturze VAT.
4.11. Termin realizacji zamówienia liczony jest od daty otrzymania potwierdzenia zamówienia, pisemnej akceptacji projektu i wpłaty przedpłaty w wysokości 30% brutto.
4.12. Wysyłka zamówień bez znakowania realizowana jest po dokonaniu przedpłaty w wysokość 100% wartości zamówienia.
4.13. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku gdy wybrana zostanie niewłaściwa ilość produktów (mniejsza od minimalnej) lub w przypadku braku kontaktu z klientem.
4.14. Zamówienia przyjmowane są poprzez Sklep internetowy Magazyn gadżetów, a także drogą mailową i faksem.
4.15. Zamówienia składane poza systemem Sklepu internetowego powinny zawierać: dokładną nazwę Klienta, dokładny adres, numer NIP, numer telefonu, nazwisko osoby lub osób prowadzących zlecenie ze strony Klienta, czytelny podpis osoby reprezentującej Klienta. W zamówieniu należy określić szczegółowy przedmiot zamówienia wraz z symbolem produktu oraz ilość zamawianego towaru wraz z ewentualnymi wytycznymi dotyczącymi Znakowania.
4.16. Po weryfikacji przez Sklep Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.17. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości email, o której mowa powyżej.
4.18. Termin reazlizacji i dostawy ustalany jest w zależności od dostępności produktu oraz wybranych przez Klienta metod znakowania.
4.19. INGIFT Wojciechowska Marlena zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia, jeśli nie ma faktycznej możliwości jego realizacji ze względu na brak asortymentu u dostawcy. Ze względu na nieustannie zmieniające się stany magazynowe może okazać się, że niektóre produkty w danym momencie będa niedostępne. W takim przypadku INGIFT Wojciechowska Marlena niezwłocznie poinformuje o fakcie Klienta. Klient ma wówczas prawo zrezygnować z zamówienia.
4.20. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa i termin realizacji

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i krajów Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub transportem własny. Koszty dostawy wynoszą 16 zł za paczkę do 30 kg. Szczegółowe koszty transportu podane są na stronie Transport. W przypadku wysyłek zagranicznych koszty wysyłki ustalane są indywidualnie. W szczególnych przypadkach wysyłka realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej według obowiązującego cennika.
5.3. Wysyłka towaru i odbiór osobisty zamówień na miejsce realizowane są od poniedziału do czwartku w godzinach od 8.00 do 16.15 oraz w piątki w godzinach od 8.00 do 15.00.
5.4. Sklep nie realizuje Zamówień w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5.5. Dostawy towaru realizowane są za pośrednictwem firm kurierskich. Tym samym zwracamy uwagę, aby sprawdzać przesyłkę pod kątem uszkodzeń mechanicznych w obecności kuriera. W przypadku dostrzeżenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu lub braku towaru w przesyłce, rekomenduje się, aby klient z dostawcą/kurierem sporządzili i podpisali protokół uszkodzenia (dostępny u dostawcy/kuriera). Po otrzymaniu wyjaśnienia od firmy kurierskiej, Sprzedawca kontaktuje się z klientem w celu podjęcia dalszych decyzji odnośnie rozwiązania.
5.6. Termin realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie. Najczęściej wynosi od 7 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
5.7. Termin dostawy zamówionych Towarów określa INGIFT Wojciechowska Marlena indywidualnie z Klientem. Szczegółowy termin realizacj podany jest w mailu zatytułowanym Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.
5.8. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towarów z Zamówieniem Klient zobowiązany jest poinformować o tym INGIFT Wojciechowska Marlena za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@magazyngadzetow.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 51 304 22 82.
5.9. W przypadku niezgodności dostawy z pisemnym Potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji INGIFT Wojciechowska Marlena zobowiązana jest do uzupełnienia, wymiany lub naprawy towaru.
5.10. Zamówienia oraz dostawy realizowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego przez INGIFT Wojciechowska Marlena, właściciela Sklepu internetowego Magazyn gadżetów.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich (PLN).
6.1. Ceny w Sklepie to ceny netto i  brutto. Ceny brutto zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy i znakowania podane są odrębnie.
6.2. Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.
6.3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
6.4. Ceny produktów nie obejmują:
a) kosztów zdobienia (nadruków, tłoczenia, haftu, grawerowania itp.),
b) kosztów przygotowalni (o ile są konieczne),
b) kosztów transportu.
6.5. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty:
a) przelewem na numer konta bankowego PL 63 1940 1076 3160 5975 0000 0000 ,
b) gotówką w siedzibie INGIFT Wojciechowska Marlena.
6.6. Zaległości w płatnościach Klienta w stosunku do INGIFT Wojciechowska Marlena upoważniają INGIFT Wojciechowska Marlena do odmowy przyjęcia kolejnego zamówenia do momentu uregulowania zaległych płatności.

VII. Uprawnienia do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres INGIFT Wojciechowska Marlena podany w niniejszym Regulaminie.
7.2. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, musi być zwrócony w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu. Towar nie spełniający powyszych warunków nie podlega zwrotowi.
7.3. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
7.4. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku rozpoczęcia – za zgodą Klienta– świadczenia usług przez Magazyn Gadżetów, przed upływem terminu 10 dni od zawarcia umowy:
a) znakowania towarów,
b) towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb.
7.5. W przypadku towaru ze znakowaniem na życzenie klienta z Zamówienia można zrezygnować do momentu gdy sklep Magazyn gadżetów nie podjął działań związanych z zamówieniem materiałów do produkcji, produkcją lub znakowaniem towaru.
7.6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:
INGIFT Wojciechowska Marlena, ul. Al. Mireckiego 22, 41-200 Sosnowiec.
7.7. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
7.8. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. INGIFT Wojciechowska Marlena jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@magazygadzetow.pl, pod numerem telefonu 51 304 22 82 (opłata według cennika właściwego operatora) lub osobiście w siedzibie firmy INGIFT Wojciechowska Marlena, ul. Al. Mireckiego 22, 41-200 Sosnowiec. INGIFT Wojciechowska Marlena zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
8.3. INGIFT Wojciechowska Marlena nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. INGIFT Wojciechowska Marlena podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić INGIFT Wojciechowska Marlena o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: INGIFT Wojciechowska Marlena, ul. Al. Mireckiego 22, 41-200 Sosnowiec, mailowo pod adres sklep@magazyngazdetow.pl , przy użyciu formularza kontaktowego lub pod numerem telefonu 51 304 22 82 (opłata według cennika właściwego operatora).
9.4. W reklamacji Klient powinien podać nazwę firmy, swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
9.5. INGIFT Wojciechowska Marlena zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Promocje i rabaty

10.1. Aktualne promocje cenowe prezentowane są w dziale Promocje.
10.2. Zarejestrowanym Klientom oferujemy system rabatów i możliwość negocjacji cen.
10.3. Dokonując zamówienia poprzez stronę www.magazyngadzetow.pl uzyskują Państwo dodatkowy rabat w wysokości 2%.
10.4. W zależności od historii zamówień istnieje możliwość uzyskania dodatkowych kodów rabatowych.
10.5. Warunkiem skorzystania z przywilejów i systemów rabatowych jest rejestracja w sklepie i złożenie zamówienia.

XI. Znakowanie

11.1. Informacje dotyczące możliwych form znakowania oraz charakterystyka poszczególnych technik znajdują się na stronie Znakowanie.
11.2. Sklep wraz z Zamawiającym ustala odpowiednią dla produktu technikę znakowania oraz jej koszty.
11.3. Materiały do znakowania należy przesyłać w plikach graficznych, w postaci wektorowej. Czcionki powinny być zamienione na krzywe.
11.4. INGIFT Wojciechowska Marlena przed przystąpieniem do zdobienia produktu przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt zdobienia wraz z wizualizacją.
11.5. Na życzenie Klienta istnieje możliwość wykonania odpłatnie próbnego zdobienia produktu.
11.6. Sklep Magazyn Gadżetów zaleca zakupienie próbki produktu przed realizacją zamówienia z nadrukiem w celu potwierdzenia, że wybrany produkt spełnia wymogi techniczne i oczekiwania Klienta.
11.7. Produkty, które zostały poddane znakowaniu na życzenie Klienta nie podlegają zwrotowi.
11.8. Klient oświadcza, że nabył i posiada autorskie prawa majątkowe i prawa polrewne do wszelkich treści (znaków towarowych) na obszarze oraz polach ekspolatacji pozwalających, zgodnie z prawem, na ich umieszczanie na towarach w sposób określony w zamówieniu lub umowie oraz że są one wolne od wszelkich wad prawnych i nie naruszają praw osób trzecich oraz nie stanowią czynu nieuczciwej konkurencji.

XII. Postanowienia końcowe

12.1. Sklep Magazyn gadżetów zastrzega sobie prawo wykorzystania wyprodukowanych oraz oznakowanych produktów reklamowych w celach marketingowych. Chyba że osobne umowy stanowią inaczej.
12.2. Sklep Magazyn gadżetów zastrzega sobie prawo do wykorzystania logotypów firm i instytucji składających zamówienie do celów marketingowych . Chyba że osobne umowy stanowią inaczej.
12.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych INGIFT Wojciechowska Marlena a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
12.4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy INGIFT Wojciechowska Marlena a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę INGIFT Wojciechowska Marlena.
12.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.